Lingua Castelá

Posted by tikeles - 03/01/10 at 12:01 p.m.

Escribir, ler, falar, comprender!!! A quí vos iremos pouco a pouco ofrecendo recursos que vos axuden a mellorar: a ortografía, a redacción, os contidos, etc. Procuraremos que sexan interactivos e que vos permitan asentar o traballado nas aulas sen necesidade de apoio. O obxectivo é falar e escribir en CASTELÁN con corrección, conseguir dominar a ferramenta para logo poder comunicar, crear, disfrutar, ….!

 

Ortografía:

Páxina de Arturo Ramos con exercicios interactivos:

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm

Páxina con ditados organizados por niveis e por temas ortográficos:

http://www.madrid.org/dat_capital/deinteres/impresos_pdf/Dictados_primaria09.pdf

Páxina para traballar a acentuación, os tipos de palabras e a oración simple e composta nos niveis baixos da ESO (e no 3º ciclo de primaria):

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/

Blog con interesantes enlaces recomendados sobre acentuación:

http://depoetasypiratas.blogspot.com.es/2014/10/la-tilde-diacritica-ejemplos-y.html

Acentuación, homónimas, homófonas e puntuación:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1161

Abreviaturas, siglas, símbolos, numerais, erros de uso nos verbos, locucións…

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1092

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/index1.htm

http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2003/b/archaron9/Ejer_COMUNIC.htm

http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/cesareo2/archaron/Ejer_COMUNIC.htm

Completas páxinas para repasar a ortografía en xeral, palabras dubidosas, homófonas, xentilicios, estranxeirismos, numerais, prefixos e sufixos…

http://www.reglasdeortografia.com/

http://reglasdeortografia.com/novedades.html

http://www.terra.es/personal6/bardonmanuela/ortografia.htm

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/index.htm

Sobre construcións dubidosas:

http://www.reglasdeortografia.com/pontealdiaintrod.html

Xogo do aforcado para repasar a ortografía:

http://www.reglasdeortografia.com/ahorcado.html

Velocidade lectora:

http://www.reglasdeortografia.com/testvelocidadsecund01.html

http://www.reglasdeortografia.com/testvelocidadsecund02.html

Xogar cos xentilicios en castelán. Ao tempo, repásanse as provincias:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Palabras/Gentilicios/contenido/index.html

Páxina para consultar os xentilicios:

http://lastareasdelcole.files.wordpress.com/2010/05/gentilicios.pdf

Fonética e fonoloxía:

Fonética articulatoria (visión dos movementos dos órganos bucais, audición, etc.):

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html

Gramática:

Blog Lengua y Literatura, con moita información e actividades interactivas:

http://www.materialesdelengua.org/

http://www.materialesdelengua.org/WEB/index_web.htm

Completa páxina con webs para traballar a gramática:

http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_isabelan/doc/enlaclen.htm#1

Páxina para practicar os tipos de palabras:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/palabras/palabras.html

Repaso xeral da grámática (tipos de palabras, sintaxe, crucigramas temáticos…):

http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/cesareo2/

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/

Moi bo enlace con exercicios interactivos para practicar os tipos de palabras, a conxugación dos verbos, as perífrases e os valores do “se”:

http://www.espaciobabelia.net/activred1b/index_files/Page397.htm

Repasar a voz pasiva:

http://miratelalengua.blogspot.com.es/2013/10/voz-pasiva.html

Repasar os adverbios, as preposicións e as conxuncións:

UNIDAD 7: Palabras invariables (preposiciones, adverbios, conjunciones)

Repaso xeral:

http://www.lengua.profes.net/comun/VerEspecial.asp?id_contenido=33493

Léxico:

Ferramenta práctica para practicar a evolución do latín ao castelán:

http://tercerodelaeso.wordpress.com/2010/01/11/origen-y-evolucion-del-castellano/

Vocabulario, palabras “comodín”, crucigramas con definicións, sinónimos, antónimos…

ttp://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/

http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2003/b/archaron9/Ejer_COMUNIC.htm

Creación textual:

Exercicios de coherencia e cohesión textual, elaboración de enunciados de diversa tipoloxía, ordenación de parágrafos e textos, aplicación de conectores, aplicación das normas de puntuación, comprensión textual,…

http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2003/b/archaron9/Ejer_COMUNIC.htm

http://cajondesastre.juegos.free.fr/Ejercicios/gramatica/encadenamiento_discurso_1e.htm

http://www7.uc.cl/sw_educ/conectores/flash/unidad3/concepto/identificacion.swf

O texto e as súas propiedades:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1148

Tipos de texto:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1047

Páxinas de Educastur de teoría e actividades en castelán dirixidas a niveis altos (4º ESO, Bacharelato)  sobre técnicas de escritura, aprender a aprender, aprender a ser críticos, aprender a coñecer e disfrutar coa literatura,  tipos de textos literarios, xéneros xornalísticos, técnicas de estudo… en castelán. Moi ben organizado.

http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/lengua_1/

http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/lengua_2/indice.html

http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/lengua_3/index.html

Literatura:

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/

Métrica paso a paso, combina teoría e práctica interactiva:

http://www.tinglado.net/?id=metrica

Métrica, figuras literarias, tópicos literarios, estilos narrativos,…

http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/cesareo2/archaron/Ejer_LITERATU.htm

Métrica, teoría e práctica:

https://sites.google.com/a/iesnorba.com/depaseoporelverso/las-estrofas/estrofas-de-cuatro-versos

Repaso xeral:

http://www.lengua.profes.net/comun/VerEspecial.asp?id_contenido=33493

Enciclopedia literaria en rede moi práctica:

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem/aventlitera/index.html

El Quijote interactivo: recurso moi completo sobre a obra. Permite lelo en versión orixinal e na transcrición ao castelán actual e aporta interesante información complementaria.

http://quijote.bne.es/libro.html

Libro interactivo sobre a literatura do XIII ao XVII:

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1362681729/contido/literatura.html

Libro interactivo sobre as etapas da literatura castelá:

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1348165758/contido/etapas_literatura/etapas.html

Libro interactivo sobre o barroco. Inclúe ao final unha páxina con enlaces para afondar no tema:

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1360262857/contido/proyecto_final.html

Literatura de 4º de ESO con teoría e actividades interactivas:

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1337681363/contido/4esolengualiteratura/quincenas/q_1.html

Documental sobre as mulleres na xeración do 27:

http://www.rtve.es/lassinsombrero/es/webdoc/

Galego e castelán:

Revisión teórica das principais interferencias entre o galego e o castelán:

http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2003/b/archaron9/COMUNICACION/Interferencias.htm

 Historia da lingua: 

Unidade didáctica con práctica para a historia da lingua castelá:

http://conteni2.educarex.es/mats/11770/contenido/home.html

Lectura comprensiva:

Páxina do Ministerio con preguntas liberadas de probas de comprensión lectora:

http://evaluacion.educalab.es/timsspirls/tests/31

Páxina de Arturo Ramos para practicar a lectura comprensiva (textos con cuestións):

http://www.aplicaciones.info/lectura/lecturam.htm

Páxina do Instituto Cervantes para traballar a lectura comprensiva:

http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/

Os comentarios están pechados.